Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden(“AlgemeneVoorwaarden”) wordt verstaan onder:
− Patser: de vennootschap onder firma Patser BV, gevestigd te (6921 RZ) Duiven aan
de Impact 69H, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 78294797.
− Klant: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of
bedrijf, die een Overeenkomst met Patser aangaat ter zake van de levering door Patser
van Producten.
− Overeenkomst: een overeenkomst tussen Patser en Klant op grond waarvan Patser
Producten levert, op welke titel dan ook.
− Producten: alle in het kader van de Overeenkomst door Patser te leveren zaken
waaronder, maar niet beperkt tot, poedervormige voeding en voedingssupplementen.
− Website: de websites van Patser, te raadplegen via www.patser.life en alle
bijbehorende subdomeinen.
− Dag: kalenderdag(en).
− Schriftelijk: schriftelijk en/of elektronisch.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,
opdrachtbevestigingen, Overeenkomsten en alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Patser en de Klant. In geval van strijdigheid prevaleert de Overeenkomst boven de Algemene Voorwaarden.

1.3 Nietigheid of niet toepasselijkheid van één of meer in deze AlgemeneVoorwaarden voorkomende bepalingen of een deel van een bepaling, doet niets af aan de werking en geldigheid van de overige bepalingen.
1.4 Patser is gerechtigd wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen, welke gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen gelden vanaf de aangezegde datum en nadat de gewijzigde Algemene Voorwaarden aan de Klant zijn toegezonden.
1.5 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden en van de Overeenkomst zijn slechts geldig indien en voor zover deze uitdrukkelijk en Schriftelijk door Patser zijn bevestigd.

Artikel 2 – Aanbod en totstandkoming Overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en uitlatingen door of namens Patser gedaan zijn geheel vrijblijvend, ook indien deze een termijn voor aanvaarding bevatten, en kunnen te allen tijde door Patser worden herroepen.
2.2 Klant kan geen recht en ontlenen aan aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en uitlatingen door of namens Patser gedaan die een kennelijke fout of vergissing bevatten.
2.3 Een Overeenkomst komt onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 2.X van deze Algemene Voorwaarden, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden door de Klant.
2.4 Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Patser onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Patser is bevestigd, kan de Klant de aanvaarding van het aanbod herroepen.
2.5 Patser kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van
belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Patser op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
2.6 Patser is gerechtigd een bestelling of aanvraag bestaande uit meerdere Producten met verschillende levertijden weigeren.
2.7 Patser zal uiterlijk bij levering van het Product aan de Klant de volgende informatie, Schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
− het bezoekadres van de vestiging van Patser waar de consument met klachten terecht kan;
− de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
− de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
− de prijs van het Product met inbegrip van alle belastingen, voor zover van toepassing de
kosten van afleveringen en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de
Overeenkomst;
− indien de Klant een herroepingsrecht heeft het modelformulier voor herroeping.

Artikel 3 – Prijzen en betaling

3.1 De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn in Euro en inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet in de prijs inbegrepen en komen, tenzij anders overeengekomen, voor rekening van de Klant. Bij levering binnen Nederland hanteer Patser verzendkosten voor een bedrag van EUR 6,95 per bestelling.
3.2 Betaling dient te geschieden door middel van een van de door Patser aangewezen betaalmethoden.
3.3 Betaling dient te geschieden in Euro, uiterlijk binnenveertien(14) dagen na factuurdatum door overmaking op een door Patser aangewezen bankrekening.
3.4 De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Patser te melden.
3.5 Patser is gerechtigd de aan de Klant te verstrekken factuur uitsluitend per e-mail ter beschikking te stellen.
3.6 Patser is te allen tijde bevoegde en vooruitbetaling van ten hoogste 50% van het aankoopbedrag te verlangen van de Klant. In het geval vooruitbetaling is overeengekomen, is Patser niet gehouden eerder uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Klant de uit hoofde van de overeengekomen vooruitbetaling verschuldigde bedragen aan Patser heeft voldaan.
3.7 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Klant, nadat hij door Patser is gewezen op de te late betaling, Patser aan de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en betaling binnen deze 14- dag en termijn alsnog is uitgebleven, de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag. Daarnaast komen bij niet tijdige betaling alle buitengerechtelijke kosten tot inning van het verschuldigde bedrag voor rekening van de Klant.

Artikel 4 – Levering en leveringstermijnen

4.1 De door Patser opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen en vangen aan op de dag waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die benodigd zijn voor de levering door de Klant aan Patser ter beschikking zijn gesteld. 4.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Patser tijdens het bestelproces heeft kenbaar gemaakt. 4.3 Patser is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende (deel) leveringen uit te voeren. 4.4 Met inachtneming van artikel 4.1 van deze Algemene Voorwaarden, wordt de Overeenkomst met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitgevoerd, tenzij de Klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de levering vertraging ondervindt of indien een bestelling om welke reden dan ook niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan stelt Patser de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst op de hoogte. De Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. 4.5 In geval van ontbinding conform artikel 4.4 van deze Algemene Voorwaarden artikel zal Patser het bedrag dat de Klant heeft betaald, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 5 – Herroeping

5.1 DeKlantkandeOvereenkomstgedurendeeenbedenktijdvan14dagenzonderopgave van redenen ontbinden. Patser kan de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.
5.2 De in artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden genoemde bedenktijd gaat in op de Dag nadat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:
− als de Klant in eenzelfde Overeenkomst meerdere producten heeft besteld: de Dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen;
− als de levering van een Product bestaat uit verschillende (deel)leveringen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste levering of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
− bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste Product heeft ontvangen.
5.3 DeKlantdiegebruikmaaktvanhetherroepingsrechtdientditbijPatsertemelden binnen de bedenktermijn door middel van het door Patser verstrekte modelformulier voor herroeping, via e-mail aan [email protected] of op enig andere ondubbelzinnige wijze.
5.4 De Klant zendt de Producten met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 5.3 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde melding, terug.
5.5 DeKlantdientdeProductenterugtezendenvoorzienvanallebijgeleverdetoebehoren, in originele en onbeschadigde staat en verpakking en conform de door Patser verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.6 De Klant komt geen beroep op het herroepingsrecht toe ten aanzien van Producten waarvan de verzegeling of directe verpakking na de levering is verbroken.
5.7 IndiendeKlantgebruikmaaktvanhetherroepingsrecht,komendekostenvan terugzending van het Product voor zijn rekening. Indien de Klant bij levering van het Product heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de standaardlevering, komen de bijkomende kosten voor de duurdere methode van levering voor rekening van de Klant.
5.8 IndiendeKlantreedseenbetalingaanPatserheeftverricht,zalPatserditbedragmet bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de Klant is gebruikt tenzij de Klant nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Artikel 6 – Verplichtingen van de Klant tijdens de bedenktijd

6.1 Tijdens de bedenktijd dient de Klant zorgvuldig om te gaan met het Product en de bijbehorende verpakking. De Klant dient het product slechts uit te pakken of te gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals de Klant dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
6.2 De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van het Product die het gevolg is van een handelen of een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan is toegestaan in artikel 6.1 van deze Algemene Voorwaarden. Patser is gerechtigd deze waardevermindering aan de Klant in rekening te brengen, al dan niet door deze waardevermindering te verrekenen met de van de Klant ontvangen betaling.

Artikel 7 – Klachtbeleid

7.1 Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, Schriftelijk te worden ingediend bij Patser.
7.2 EenbijPatseringediendeklachtwordtbinneneentermijnvanveertien(14)dagenna ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstermijn vraagt, wordt binnen die termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van de termijn waarbinnen de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
7.3 IndieneenklachtgegrondwordtbevondendoorPatser,zalPatsernaareigenkeuzede geleverde Producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Het gebruik van de Producten dient met strikte inachtneming van de meegeleverde gebruiksaanwijzing plaats te vinden. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Klant om te onderzoeken of de Producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik door de Klant.
8.2 Patser is niet aansprakelijk voor de door de Klant geleden schade behoudens voor zover deze schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Patser.
8.3 De aansprakelijkheid van Patser jegens de Klant is in alle gevallen beperkt tot de factuurwaarde van de schadeveroorzakende Producten.

Artikel 9 – Overmacht

9.1 Patser is gerechtigd om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten in geval van overmacht. Indien de periode waarin Patser niet in staat is om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen langer duurt dan dertig dagen, dan hebben zowel Patser als de Klant het recht om de Overeenkomst te ontbinden door een daartoe strekkende Schriftelijke verklaring, zonder tot enige schadevergoeding verplicht of gerechtigd te zijn.
9.2 IndienPatserbijhetintredenvandeovermachtssituatiereedsgedeeltelijkaanhaar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan, of als Patser door de overmachtssituatie slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst zal kunnen voldoen, dan is Patser gerechtigd dit naar rato van het geleverde aan de Klant in rekening te brengen, als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

Artikel 10 – Geschillen en toepasselijk recht

10.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.